AVÍS LEGAL

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

MITON, SL, responsable del web, d’ara endavant Responsable, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual es pretén complir amb les obligacions disposades a la Lley 24/2002, de l’ 11 de juliol, dels Serveis de la Informació i del Comerç electrònic (LSSICE), BOE num 166, i d’informar tots els usuaris del web respecte de les condicions d’ús. Tothom qui accedeixi al web assumeix el paper d’usuari, amb el que es compromet a l’ observança i el compliment rigorós de les disposicions exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. MITON, S.L es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al web, sense l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i se n’ entendrà suficient amb la publicació al web de MITON, S.L.

1. Dades Identificatives

2. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

El web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i d’altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del Responsable o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del web estan degudament protegits per la normativa de la Propietat Intel.lectual i Industrial, i inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destintats, la reproducció total o parcial, l’ ús, explotació, distribució i comercialització, en tot cas requereixen l’autorització escrita prèvia per part del Responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considerarà un incompliment greu dels drets de la Propietat Intel.lectual i Industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens al Responsable i que poguessin aparèixer al web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar. El Responsable autoritza expressament a que tercers puguin adreçar-se directament als continguts concrets del web, i en tot cas, adreçar-se al web principal de www.miton.com. El Responsable reconeix a favor dels seus titulars, els corresponents drets de la Propietat Intel.lectual i Industrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al web, l’existència de drets o responsabilitats sobre els mateixos, i tampoc el suport, patrocini o recomanació per part del mateix. Per tal de realiltzar qualsevol tipus d’observació respecte de possibles incompliments dels drets de la Propietat Intel.lectual i Industrial, o sobre qualsevol dels continguts del web, podeu adreçar-vos al correu electrònic .

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El Responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu web, quan aquesta información hagi estat manipulada o introduïda per part d’un tercer aliè al web.

Ús de Cookies

Aquest web pot emprar cookies tècniques ( petits arxius d’ informació que el servidor envia a l’ordinador de la persona que accedeix a la pàgina ), per tal de portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies tenen, en tot cas, un caràcter temporal, amb l’ única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen al tancar la sessió de l’ usuari.

En cap cas, aquestes cookies proporcionen, per si mateixes, dades de caràcter personal, i no podrán utilizar-se per a la seva recollida.

Mitjançant l’ ús de les cookies, també és possible que el servidor on es trova el web, reconegui el navegador utilizat per l’ usuari per tal que la navegació sigui més senzilla, i permetre, per exemple, l’ accés als usuaris que hagin estat prèviament registrats a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells mateixos, sense haver-se de registrar cada visita.

També es poden utilitzar per medir l’audiència, paràmetres de tràfic, controlar el progrés i el nombre d’ entrades, etc, essent en aquests casos, cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’ usuari. Aquest web no instal.larà cookies prescindibles sense el previ consentiment de l’ usuari, qui té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal de ser alertat de la recepció de cookies i impedir-ne la instal.lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació

Política d’ enllaços

Des del web és possible que se us adreci a continguts de webs de tercers. Com que el Responsable no sempre por controlar els continguts introduïts per tercers als seus respectius webs, no assumeix cap responsabilitat sobre aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació Nacional o Internacional, la moral o l’ ordre públic, procedint a la retirada immediata de l’adreçament a aquell web, i n’ informarà a les autoritats competents del contingut en quëstió.

El Responsable no es farà càrrec de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu pero no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers que puguin publicar continguts de forma independent a la pàgina web del Resposable. No obstant això, i en compliment del que es disposa als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col.laborant de forma activa en la retirada o, en el seu cas, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació Nacional o Internacional, els drets de tercers o la moral i l’ ordre públic. En el cas que l’ usuari consideri que existeix al web algun contingut susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’ administrador del web.

Aquest web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. Inicialment, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Per contra, el Responsable no descarta la possibilitat que existeixi algun error de programació, o que sobrevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumpstàncies similars que impossibilitin l’accés al web.

Adreces IP

Els servidors del web podran detectar de manera automàtica l ‘adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’ usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació s’ enregistra al fitxer d’activitat del servidor, per permetre el posterior processament de les dades i poder obtenir mesuraments únicament estadístics, com és el nombre d’impressions de pàgines, nombre de visites als webs, l’ordre de les visites, el punt d’ accés, etc.

4. LLEI APLICABLE Y JURISDICCIÓ

Per resoldre totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest web o de les activitats que s’hi desenvolupen, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament ambdues parts, i seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals més propers a ABRERA.