POLÍTICA DE QUALITAT

Miton, S.L. situada al Carrer Barcelona, 1 – Polígon Industrial El Barcelonès 08630 –ABRERA(Barcelona), és una empresa espanyola (C.E.E. Centre Especial de Treball) dedicada a la Personalització d’envasos i manipulats que va començar la seva activitat fa més de 25 anys.

El nostre objectiu principal és proporcionar als nostres clients serveis segurs en els que poder confiar, que compleixin amb els seus requisits, així com una fiabilitat de resposta que doni plena satisfacció a les expectatives del client i als terminis acordats, minimitzant els possibles impactes mediambientals.

L’objectiu d’aquesta Política de Qualitat és la consolidació d’aquesta realitat, millorant contínuament l’acompliment i reforçant la confiança dels nostres clients.

Per nosaltres la Qualitat és conèixer qui es el nostre client, quines son les seves expectatives, i satisfer aquestes expectatives sense error, a temps, acomplint, en totes les àrees de la nostra empresa, els requisits legals, reglamentaris i altres aplicables que l’organització subscrigui relacionats amb els aspectes ambientals. La satisfacció del nostre client es la nostra.

Amb el sistema de gestió de la Qualitat, segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2008, Miton, S.L., té la intenció de potenciar la participació de tots i la eliminació d’activitats que no aportin valor als nostres clients, millorant contínuament la competitivitat, sempre amb el compromís de respectar els recursos naturals, en especial l’ús de materials com l’aigua i energies com l’electricitat i el gasoil, per la qual cosa s’analitzen el processos productius i es realitza una gestió correcta dels residus.

D’acord amb aquesta Política establim uns Objectius de Qualitat a tots els nivells, realitzant un seguiment del grau d’acompliment de tots els indicadors de procés establerts de manera que sigui mesurable la nostra millora contínua.

Els nostres principals objectius son:

  • Créixer com a empresa tant en facturació, nombre de clients, i com en Qualitat dels serveis.
  • Treballar en condicions que minimitzin els impactes mediambientals de tots els processos de l’empresa.
  • Augmentar la satisfacció dels nostres clients.
  • Proporcionar els mitjans tècnics i humans més adequats per al correcte desenvolupament del servei.
  • Millorar l’organització interna, l’eficàcia i eficiència dels nostres mètodes de treball.
  • Aconseguir un servei òptim dels nostres proveïdors.
  • Millorar com C.E.E. els objectius que puguin influir positivament en l’entorn social generant confiança en la societat.
  • Informar a clients i proveïdors de la normativa en matèria d’ integració social i laboral de persones amb discapacitat, la seva implicació i responsabilitat social.

La Direcció de Miton, S.L., revisa periòdicament el sistema de gestió de qualitat, per assegurar-se de la seva conveniència, adequació i eficàcia contínua. En aquesta revisió s’avaluen les oportunitats de millora del sistema i dels processos, i es detecten les necessitats d’efectuar canvis en el sistema de qualitat, incloent la Política i els Objectius de Qualitat.

La Direcció de Miton, S.L., reconeix que per l’acompliment d’aquests objectius és essencial la plena participació de tots els col·laboradors de l’empresa, unint al seu afany permanent en millorar el seu treball individual, el treball en equip i el compromís total amb els objectius generals de la nostra empresa i el respecte al Mediambient.

Coherent amb la responsabilitat assumida, la Direcció proporciona els recursos necessaris per l’acompliment d’aquesta política, incloent la distribució de tota la documentació necessària a les persones implicades: treballadors, autoritats competents, proveïdors i clients.

Gener 2011
Miton, S.L.
Gerent